Säännöt

 

1 § Yhdistyksen nimi on Vaasan Retkeilijät, ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki

2 § Yhdistyksen tarkoitus on edistää retkeilyn ja matkailun harrastusta

3 § Yhdistys järjestää jäsenilleen jäljempänä mainittua vapaa-ajan toimintaa, jonka tarkoitus ei ole tuottaa taloudellista etua siihen osallistuville. Yhdistys järjestää tiedotus-, koulutus-, esitelmä- ja tutustumistilaisuuk­sia sekä toimii juhlatilaisuuksien ja vierailujen järjestäjänä. Toimintaan kuuluu erilaisten jäsenmatkojen kuten luonto-, teatteri-, loma-, terveys- ja virkistysmatkojen järjestäminen jäsenten esittämällä tavalla kotimaassa ja ulkomailla. Toi­minnan rahoittamiseksi yhdistys perii jäsenmaksuja, ottaa vastaan lahjoituksia sekä testament­teja. Järjestää arpajaisia rahan ja tavaran keräyksiä saatujen lupien puitteissa, ja pitää myyjäisiä ja kirpputorimyyntiä.

4 § Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituk­sen ja säännöt. Varsinaiset jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Kunniapuheenjohtajan kutsuu hallituksen esityksestä yhdistyksen kokous.

5 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

a) Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle, hallituk­sen puheenjohtajalle, tai ilmoitta­malla eroamisestaan yhdistyksen kokouksessa.

b) Jäsenen erottaminen

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksa­matta, eikä ole sitä kalenterivuoden loppuun mennessä maksanut, tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet joihin hän on yhdistykseen liitty­essään sitoutu­nut. Jäsen voidaan erottaa myös jos hän menettelyllään yhdistyksessä, tai sen ulkopuolella on huo­mattavasti vahingoittanut yhdistystä, tai sen toimintaa. Ei enää täytä laissa, tai yh­distyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Muusta kuin jäsenmaksun laiminlyönnistä jäsen voi vedota erottamispäätöksestä yhdistyksen kokoukseen jättämällä sitä koskevan kirjelmän hallitukselle 30 päivän kuluessa päätöksestä todisteellisen tiedon saatuaan.

6 § Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään neljä (4), ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Puheenjohtaja valitaan yhdeksi (1) kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi (2) kalenterivuo­deksi kerrallaan. Heistä puolet (½) on vuosittain erovuorossa. Jos toimintakauden aikana joku, tai jotkut jäsenistä eroaa, tai tulee pysyvästi esteelli­seksi ja siksi hallituksen vähimmäislukumäärä ei täyty, valitaan seuraavassa yhdistyksen kokouksessa uudet jäsenet lop­putoimintakauden ajaksi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee sihteerin ja talouden­hoitajan ja muut mahdolliset toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun asianomainen katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii. Hallitus on päätösval­tainen kun puheenjohtaja, tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä sitä pyytää.

7 § Yhdistyksellä on toimintavuoden aikana kaksi (2) varsinaista kokousta, kevätkokous ja syyskokous, jotka kutsutaan koolle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokouspäivää lähetetyllä kirjeellä, tai ilmoituksella vähin­tään yhdessä paikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä. Yhdistyksen kevätkokous on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä. Kevätkoko­uksessa esitetään edellisen toimintavuoden vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto, päätetään tilinpäätöksen vahvista­misesta ja vastuuvapauden myöntämisestä. Yhdistyksen ylimääräinen kokous kutsutaan koolle jäsenkirjeellä tai ilmoituksella vähin­tään yhdessä paikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä vähintään (7) päivää ennen kokousta.

Yhdistyksen syyskokous on pidettävä loka- marraskuun aikana. Syyskokouksessa vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio. Päätetään jäsenmaksuista ja hallituksen sekä muiden toimihenkilöiden palkkioista. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa tulevalle toimintavuodelle.

Saadakseen asiansa kevät- tai syyskokoukseen käsiteltäväksi on jäsenen esitettävä se hallitukselle kirjallisesti riittävän ajoissa ennen kokousta.

Yhdistyksen on pidettävä ylimääräinen kokous, jos yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta, taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Ylimää­räinen kokous kutsutaan koolle samalla tavalla ja samassa ajassa kuin kevät- ja syyskokous.

8 § Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa (2) vähintään kahden (2) viikon välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Kokouskutsussa on mainittava sääntö­jen muuttamisesta, tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa varat tulee käyttää retkeilyn ja matkailun edistämiseen. Varojen käytöstä päättää viimeinen purkami­sesta päättävä kokous. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

9 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja, kuitenkin aina vähintään kaksi yhdessä ja siten, että puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on mukana.

10 § Tilivuosi on kalenterivuosi. Toiminnantarkastajille on varattava seitsemän (7) päivää tilien tarkastamiseen ja lausunnon antamiseen.

11 § Muilta osin noudatetaan yhdistyslakia.